Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Prema gore navedenom zakonu članku 5. stavku 1 točki 6. ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom, s time da razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Sukladno odredbama Zakona poduzeće Vir zaštita d.o.o. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva poduzeću Vir zaštita d.o.o. radnim danom u vremenu od 07-15 sati na jedan od slijedećih načina:
• pisanim putem na adresu: Vir zaštita d.o.o., Put Mula 16, 23 234 Vir
• putem e-mail-a: zastita@vir-zastita.hr
• telefonom na broj: 023/346-075