O nama

Povijest tvrtke

Odluka o pokretanju osnivanja firme Vir zaštita d.o.o. je donesena na 24. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 23. srpnja 2012. godine, gdje je na istoj objašnjeno kako je osnivanje firme Vir zaštita d.o.o. potrebno, iz razloga mnogostrukog povećanja imovine u vlasništvu Općine Vir i trgovačkih društava, čiji je osnivač Općina Vir, kao i osiguravanja kompletnog programa “Vir 365”, gdje “Vir zaštita” d.o.o. ima važnu ulogu.

Poduzeće Vir zaštita d.o.o. je osnovano 2013. godine i u 100%-tnom je vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača. Formiranjem dojavnog centra povećati će se opća sigurnost cijeloga otoka Vira, te se očekuju značajnija financijska sredstva osiguravanjem velikog broja privatnih objekata.

Naše djelatnosti

- Tehnička zaštita osoba i imovine
- Obavljanje poslova privatne zaštite
- Poslovno savjetovanje na području opće sigurnosti, komunalnog i prometnog redarstva
- Čuvarska i zaštitarska djelatnost na otvorenim prostorima uključujući zaštitu plovila u lukama
- Pružanje detektivskih usluga

VIR ZAŠTITA d.o.o.
Put Mula 16, 23234 Vir
Djelatnost: 8010, Djelatnosti privatne zaštite
OIB: 64356025992
MB: 02997428

Adresa: Put Mula 16, 23234 Vir
Telefon/fax: 023/346 075
E-pošta: zastita@vir-zastita.hr
www.vir-zastita.hr

Direktor: Darko Bašić

Vir zaštita d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).